Bharat Patel Dayton, New Jersey, United StatesComments by Bharat Patel
Bharat Patel posted on History of Sardar Vallabhbhai Patel at 10/3/2015 6:48:24 PM
Bharat Patel
Dayton, New Jersey, United States
  Sardar Patel Hindostan ki Rajanity ka ek sapana tha! na bhuto na bhavishya to koi dusara sardar hoga. The Sardar Patel only only........& only . jay Hind

People who read this also find this interesting